Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc In

Điện thoại: 0236.3957.720

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 43 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 40 nhân viên.
Trưởng khoa
BSCKII. Võ Hữu Hội

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Trần Long Quân

Điều dưỡng trưởng khoa

CN. Lưu Thị Bốn

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Nhi Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những bệnh nhi nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ và điều trị tích cực, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa. Khoa được Giám đốc ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa sâu, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác hồi sức cấp cứu, chống độc.

Khoa có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực bệnh nhi tại Khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc tại các khoa trong Bệnh viện và tuyến dưới; Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học.

Các khoa trong Bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do Khoa Nhi Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc chuyển đến.

3. Các bộ phận

- Cấp cứu và hồi sức tích cực;

- Chống độc.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: